Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – czym jest i jak działa?
Wpisany przez S.Z.   
czwartek, 03 sierpnia 2023 15:33

Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – czym jest i jak działa?

Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest regulowane przez Ustawę o cudzoziemcach. Wjeżdżając na terytorium Polski osoby m.in. spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen powinny mieć ubezpieczenie podróżne lub medyczne na kwotę 30 tys. euro. Największe zapotrzebowanie na tego typu ochronę widoczne jest w województwie mazowieckim. Najczęściej kupowane jest przez obywateli Ukrainy.


Dla kogo jest obowiązkowe?

Ustawa o cudzoziemcach określa warunki i zasady wjazdu obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego.
Ubezpieczenie kosztów leczenia obcokrajowców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie dotyczy członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) ani obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
Pozostali cudzoziemcy, zgodnie z art. 25 Ustawy o cudzoziemcach, muszą mieć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro. Ochrona powinna być ważna przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz pokrywać wszelkie wydatki, które mogą powstać podczas pobytu na tym terytorium i są związane z opieką medyczną.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 12 grudnia 2020 r. o cudzoziemcach, która weszła w życie 1 grudnia 2020 r., Minister Spraw Zagranicznych opublikował na swojej stronie internetowej informację o ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach spełniających warunki wyżej wymienionej ustawy.
Korzystającymi z ubezpieczenia są głównie osoby przebywające tymczasowo na terytorium RP lub na terenie krajów ze strefy Schengen. Najczęściej celem ich pobytu jest nauka, praca lub turystyka.
Z ubezpieczenia nie skorzystają natomiast osoby posiadające kartę stałego pobytu, osoby których celem przyjazdu jest leczenie lub uzyskanie porad lekarskich, wyczynowo lub zawodowo uprawiają sport, aktywnie uczestniczą w zajęciach zwiększonego ryzyka np.: spadochroniarstwo, lotniarstwo, wspinaczka górska itp. ani kobiety powyżej 32 tygodnia ciąży.


- W Polsce najwięcej jest ubezpieczeń dla cudzoziemców przyjeżdzających z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii, Wietnamu, Chin czy Rosji i Turcji. Spowodowane jest to ogólną sytuacją na świecie. Ustawa poniekąd wymusza na nich wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia, ponieważ to gwarantowane przez ich rodzime kraje nie jest wystarczające. Tego typu polisa musi spełniać warunki postawione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych – mówi Ewelina Kołodziejek Menedżer Zespołu Ubezpieczeń Osobowych w Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce. Oferta Colonnade spełnia te warunki i daje wybór zarówno zakupu ubezpieczenia indywidualnego jak i grupowego. Największe zapotrzebowanie ubezpieczeniem widzimy w województwach mazowieckim, małopolskim, wielkopolskim, łódzkim oraz pomorskim. W grupie klientów przeważają mężczyźni. Są to najczęściej osoby od 20 do 39 roku życia, studenci i pracownicy fizyczni – uzupełnia Ewelina Kołodziejek.

Zakres ubezpieczenia

Podstawowy zakres kosztów leczenia obcokrajowców obejmuje:
• zabiegi i badania ambulatoryjne
• konsultacje i honoraria lekarskie
• pobyt i leczenie w szpitalu
• dojazd lekarza
• zakup lekarstw, środków opatrunkowych, płynów infuzyjnych, a także ortopedycznych, środków pomocniczych
• COVID-19: pobyt i leczenie w szpitalu, transport medyczny osoby ubezpieczonej, transport do kraju pochodzenia, transport zwłok
• udzielenie natychmiastowej pomocy lekarskiej związanej z komplikacjami wynikającymi z ciąży do 32 tygodnia
• leczenie stomatologiczne (tylko w nagłych przypadkach)
Koszty usług związanych z pomocą w podróży, tj. assistance to:
• całodobowa obsługa telefoniczna Centrum Assistance bez limitu
• transport medyczny osoby ubezpieczonej
• transport osoby ubezpieczonej do kraju pochodzenia bez limitu
• transport zwłok bez limitu
• dostarczenie niezbędnych lekarstw lub środków farmaceutycznych
• przekazywanie pilnych informacji
• porady medyczne i skierowania bez limitu
• bezpośrednie fakturowanie bez limitu
• porady wizowe, informacje o szczepieniach bez limitu
• porady w sprawie utraty bagażu, paszportu, dokumentów lub biletów
Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o pracę fizyczną, ochronę w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej, , nieszczęśliwego wypadku, śmierci, inwalidztwa, OC w życiu prywatnym oraz rozszerzyć na terytorium strefy Schengen.
Ubezpieczenie można wykupić na wybrany przez siebie okres. Przykładowo studenci najczęściej kupują je na cały rok, a osoby pracujące fizycznie na okres swojego kontraktu w danym kraju.

***** *** ***** *** ***** *** *****

Colonnade Insurance S.A. jest spółką ubezpieczeń majątkowych i osobowych (non-life) zarejestrowaną w Luksemburgu, należącą do grupy Fairfax i utworzoną w celu strategicznego rozszerzenia działalności ubezpieczeniowej Fairfax w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiada licencję na oferowanie 17 z 18 ustawowych grup ubezpieczeń majątkowych i osobowych (z wyjątkiem grupy 10 – OC posiadaczy pojazdów mechanicznych). Uprawnia do prowadzenia działalności we wszystkich krajach członkowskich UE w ramach swobody świadczenia usług. Działalność Colonnade wspierają wiodący światowi reasekuratorzy o najsilniejszej pozycji finansowej, między innymi Swiss Re, Hanover Re, Munich Re, BRIT, AWAC, syndykat Lloyd's, AIG. Firma powadzi działalność przez oddziały w Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Rumunii, Polsce, Słowacji oraz przez spółkę w Ukrainie, korzystając z pomocy zespołu ponad 600 doświadczonych specjalistów. Oferuje produkty dla klientów indywidualnych i korporacyjnych i od 2017 r. lat posiada rating A- nadany przez AM Best. Kapitał zakładowy wynosi 9 500 000 EUR.

/źródło - /

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2023 15:45